Van de voorzitter

De Meern, 20 januari 2015

Beste gasten,

In mijn voorwoord in het programmaboekje van januari heeft u kunnen lezen dat de BoodschappenPlusBus (BPB) voortaan als een zelfstandige stichting verder zal gaan.
Deze verandering komt o.a. voort uit de gemeentelijke Nota Vernieuwend Welzijn: hierin wordt aangegeven dat de inwoners meer en meer zelf zaken kunnen dan wel dienen te ondernemen (bewonersinitiatieven). De welzijnsorganisaties zoals sociaal makelorganistatie Welzaam (SMO) zouden zich meer moeten richten op het ondersteunen en verbinden van de bewonersinitiatieven en moeten deze niet meer zelfstandig organiseren.
De Stichting Welzaam heeft naar aanleiding hiervan in 2014 aangegeven dat zij het organiseren van de BPB activiteiten niet meer tot haar taakstelling rekende. Na goed overleg tussen Welzaam en een vrijwilligerscommissie van de BPB is op 17 december 2014 middels een notariële akte onze stichting opgericht.
Om de verandering ook zichtbaar te maken is besloten om de naam BPB te veranderen in Stichting Plusbus Erop Uit.
Het bestuur van de stichting is inmiddels benoemd en bestaat uit:
     1. Hans de Groot, voorzitter;
     2. Job Boot, secretaris;
     3. Els Levering, penningmeesteres.
Tezamen met de coördinator, Bert Knijff en Henk van der Aar, die maandelijks het programmaboekje samenstelt en alle overige vrijwilligers gaat het bestuur ervoor zorgen dat we nog in lengte van jaren voor u allen mooie ritten kunnen organiseren.
Uiteraard is de stichting nu ook financieel zelfstandig geworden en dienen wij, gezien ons doel zoals in de vorige alinea genoemd, niet alleen er voor te zorgen dat de ritten kostendekkend zijn, maar staan wij ook voor betaling van de drukkosten van het boekje, verzekeringen, onderhoud van de bus etc.
Belangrijk is ook dat we kunnen gaan “sparen” voor de vervanging van de bus hetgeen immers op termijn nodig zal zijn. Voor al deze kosten gaan we op zoek naar sponsoren, maar ook van u als gast van de Plusbus Erop Uit vragen wij nu een jaarlijkse bijdrage van 15 euro, waardoor we ritprijzen niet hoeven te verhogen.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL80RABO0301023468 t.n.v. Stichting Plusbus Erop Uit, onder vermelding: bijdrage Plusbus Erop Uit 2015.
Namens iedereen bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Het telefoonnummer en het e-mailadres voor het aanmelden van uzelf voor een rit of meerdere ritten blijft voorlopig onveranderd.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,

Hans de Groot.


 

 BoodschappenPlusBus wordt Plusbus Erop Uit

Maandag 9 februari om half elf staat de BoodschappenPlusBus bij het Informatiecentrum op de Cultuur Campus in Vleuterweide. Daar tekenen dan Nardie Eijsberg, directeur van Welzaam en Hans de Groot, voorzitter van de stichting Plusbus Erop Uit, voor de overdracht van het project BoodschappenPlusBus. Medio 2013 onthulde op diezelfde plek voormalig welzijnswethouder, Victor Everhardt, deze speciale bus voor Vleuten De Meern en Leidsche Rijn.
Vrijwilligers en werkers van welzijnsstichtingen waaronder Welzijn Ouderen Vleuten De Meern viel, hebben met elkaar ervoor gezorgd dat deze bus er kwam; zo konden en kunnen bewoners, zo nodig met begeleiding, ermee boodschappen doen en uitstapjes maken. Het team vrijwilligers van het project BoodschappenPlusBus verzorgde vanaf medio 2013 anderhalf jaar lang, met ondersteuning vanuit de stichting Welzaam, met succes deze activiteiten. In de afgelopen jaren veranderde echter de gemeentelijke visie op welzijn en begon meer en meer de gedachte te leven dat burgers zelf zo veel mogelijk uitvoering kunnen en moeten geven aan eigen burgerinitiatieven. In het voorjaar van 2014 ontstond bij vrijwilligers van het team BoodschappenPlusBus het plan om het project BoodschappenPlusBus te verzelfstandigen in een eigen stichting. Dankzij het voorbereidende werk van een groep mensen uit het team lukte het om in goede samenwerking met Welzaam om op 17 december 2014 de stichting Plusbus Erop Uit op te richten en de voortgang van het project te realiseren. Vandaar ook de officiële ondertekening van de overdrachtsovereenkomst en de onthulling van het logo waarmee de bus door het land gaat rijden. Reden genoeg om met elkaar op 9 februari stil te staan bij deze bijzondere gebeurtenis onder het genot van een kopje koffie en een gebakje.

De Meern, 2 februari ’15